Užívateľ
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Ochrana osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – ďalej len „nariadenie“) tzv. GDPR, vás informujeme, že vykonávame spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na splnenie kúpnej zmluvy s vami uzavretej, na zasielanie marketingových oznámení v primeranom rozsahu a na plnenie verejnoprávnych povinností správcu.

1. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) Správcom vašich osobných údajov je MgA. Roxana Rojíková, sídlom Kardinála Berana 1104/36, 301 00, Plzeň, IČO: 10755535 registrovaná podľa § 71 ods. 2 živnostenského zákona: Magistrát mesta Plzne. (ďalej len „správca“).

b) Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie MgA. Roxana Rojíková, sídlom Kardinála Berana 1104/36, 301 00, Plzeň, eshop@roxanart.sk.

c) Správca nemenoval povereníkov na ochranu osobných údajov.

2. ÚČEL A PRÁVNY DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) Správca spracováva vaše osobné údaje pre splnenie kúpnej zmluvy medzi vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady. Právnym základom spracovania je tak ich nevyhnutnosť na splnenie zmluvy. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale bez poskytnutia vašich osobných údajov by správca nebol schopný zmluvu s vami splniť, a preto ju ani nemôže uzavrieť.

b) Vaše osobné údaje môžu byť ďalej spracovávané za účelom plnenia súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom, najmä pri vedení účtovníctva a zisťovaní a platení daní. Právnym základom spracovania je tak ich nevyhnutnosť na splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú.

c) Vaše osobné údaje môže správca ďalej využiť na zasielanie marketingových oznámení v primeranom rozsahu. Právnym základom spracovania je v tomto prípade sledovanie oprávneného záujmu správcu na šírenie informácií o svojej ponuke tovaru, pripomenutie pre zopakovanie objednávky. Zasielanie marketingových oznámení môžete kedykoľvek ukončiť.

d) Správca vykonáva profilovanie teda systémové vyhodnocovanie nákupov tak, aby mohol zákazníkovi ponúknuť produkty, ktoré už v minulosti nakupoval alebo pre zviera, pre ktoré už v minulosti nakupoval.

e) Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia.

f) Správca na svojich webových stránkach používa cookies a službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. za účelom webovej analýzy. Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky, ktorú generuje cookie (vrátane vašej IP adresy), budú prevedené na server Google v USA a tam budú uložené. Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na prípravu správy o aktivitách na webových stránkach pre operátorov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania webových stránok a internetu. Google takisto v prípade potreby odovzdá takéto informácie tretím stranám za predpokladu, že je to zo zákona nevyhnutné, av rozsahu, v akom tieto tretie strany takéto údaje spracúvajú v mene Google. Google v žiadnom prípade nespojí Vašu IP adresu s inými údajmi ukladanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podľa Dohovoru medzi EÚ a USA o ochrane súkromia. Nastavenie cookies môžete znemožniť príslušným nastavením vo vašom prehliadači; avšak upozorňujeme, že v tomto prípade možno nebudete môcť naplno využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež znemožniť Google získavanie zhromaždených údajov a spracovávanie týchto údajov stiahnutím a inštalovaním príslušného modulu prehliadača.

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu štyroch rokov od ich získania, ibaže po skončení tejto doby doteraz trvajú účinky práv a povinností zo zmluvy alebo povinnosť archivovať údaje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. ĎALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát a osoby a agentúry zaisťujúce marketingové poradenstvo e-commerce

b) Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

c) Za účelom rozosielania emailov správca používa nástroje spoločnosti ECOMAIL.CZ, sro, Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00.

d) Príjemcami vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy alebo iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

e) S výnimkou služby Google Analytics (pozri články 2 a 4 vyššie) nemá správca v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

a) Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť vašich osobných údajov.

b) Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

c) Ak si neželáte od nás dostávať žiadne ďalšie e-maily, požiadajte o ukončenie odberu na emaile eshop@roxanart.sk alebo sa odhláste v ktoromkoľvek newsletteri dole v pätičke.